بازدید دکتر حناچی شهردار محترم تهران

چاپ مقاله

بازدید دکتر حناچی شهردار محترم تهران از تجهیزات زمستانی (برف روب ، نمکپاش ، مایع پاش) و همچنین آغاز بکار محصولات تولیدی شرکت تولید تجهیزات مهران کمپرس در سال جدید